Yükleniyor

Gizlilik Politikası

UZUN GRUBU SAN. VE TİC. A.Ş.

GİZLİLİK POLİTİKASI

AMAÇ :
İnternet Sitesi Gizlilik Politikasının amacı, Uzun Grubu Sa. ve Tic. A.ş. (Şirket) tarafından işletilmekte olan www.longpetrol.com.tr internet sitesinin (Site) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/ziyaretçileri (Veri Sahibi Kişi) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirketin, Veri Sahibi Kişinin Siteyi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Veri Sahibi Kişi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan ve kabul eder.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER :
Aşağıda Şirket tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu genel olarak
* Kimlik Bilgisi
* İletişim Bilgisi
* Kullanıcı Bilgisi
* Kullanıcı İşlem Bilgisi
* İşlem Güvenliği Bilgisi
* Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi
* Denetim ve Teftiş Bilgisi
* Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi
* Olay Yönetimi Bilgisi
* Pazarlama Bilgisi
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. ve 7. maddeleri kapsamında, anonim hale getirilen veriler, ilgili kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ile bağlı kalınmaksızın gerçekleştirecektir.
KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIM AMACI :
Şirket, Kişisel Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri;
* Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
* Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
* Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenebilecektir.
Şirket, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Kişisel Veri Sahibinin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Buna ilişkin başlıca hususlar aşağıda belirtilmiştir:
* Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
* Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
* Veri Sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
* Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
* Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
* Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
* Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİM :
Şirket, Kişisel Veri Sahibine ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Şirketin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarabilecektir.
Ayrıca Şirket, işbu İnternet Sitesi Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar kapsamında elde edilen verileri Şirket iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir. Şirket, Kişisel Veri Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme, kişiselleştirme v.s.), Kişisel Veri Sahibinin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırması, Site hizmetlerine ilişkin hataların tespiti ve giderilmesi ve işbu İnternet Sitesi Gizlilik Politikasında yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Kişisel Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü kişi/kurumların Kişisel Veri Sahibinin kişisel verilerini sunucularında saklayabileceği hususunda muvafakat ettiğini peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.
KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI : 6698 Sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince, veri sahipleri;
* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından www.longpetrol.com.tr adresinde yer alan Uzun Grubu San ve Tic. A.Ş. Kişisel Veri Koruma, İşleme, Güvenlik ve İmha Politikasında belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde adı geçen politikada belirtilen sürelerde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ise cevabını ilgili kişiye yazılı olarak, elektronik ortamda veya sair iletişim kanalları ile bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Kişisel Veri Sahibi, işbu İnternet sitesi Gizlilik Politikasına konu olan/olacak bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Kişisel Veri Sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirketin herhangi bir cezai veya hukuki sorumluluğu olmayacaktır. Kişisel Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Sitenin işleyişinden tam olarak faydalanma imkanının olamayabileceğini kabul etmekle birlikte bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun şahsına ait olacağını kabul ve beyan eder.
KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ :
Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirket, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler
Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,
• kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
• kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
• kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.
Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.